PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jana Brigantová Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15 70
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou e- learning 25
Mgr. Gabriela Štefanková Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10 40
Využitie IKT v práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Lenka Švecová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 32
Dramatická výchova v školách 7
Mgr. Michal Bajzík Informačná bezpečnosť v škole 8 33
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Anna Drbliková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 70
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Zuzana Drbliková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 70
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 14
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mária Janišová Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12 91
Dopravná výchova v základných školách 6
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Bezpečná práca s Internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia 10
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných aktivít vo výchove mimo vyučovania 8
Ing. Edita Koniarová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Miluše Magátová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Monika Naďová Vzdelávanie pedag. zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 36
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole 21
Mgr. Martina Pavlíková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
RNDr. Jarmila Šikulíncová Digitálne technológie v práci učiteľa 8 119
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Informačná bezpečnosť v škole 8
Štátna jazyková skúška 60
Microsoft office v edukačnom procese 10
Mgr. Matej Španiheľ Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 43
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Eva Zajačiková Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 64
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Dopravná výchova v základných školách 6
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25


© aScAgenda 2021.0.1271 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.06.2021