PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jana Brigantová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15 70
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Kultúrne a prírodné dedičstvo inovatívnou formou e- learning 25
Mgr. Martina Pavlíková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Lenka Švecová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 32
Dramatická výchova v školách 7
Mgr. Michal Bajzík Informačná bezpečnosť v škole 8 33
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Anna Drbliková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 70
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mária Janišová Dopravná výchova v základných školách 6 91
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Bezpečná práca s Internetom 10
Školská a rovesnícka mediácia 10
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných aktivít vo výchove mimo vyučovania 8
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Ing. Edita Koniarová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Monika Naďová Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole 21 36
Vzdelávanie pedag. zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Darina Repková Nemčina pre učiteľov 14 62
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
RNDr. Jarmila Šikulíncová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 119
Štátna jazyková skúška 60
Microsoft office v edukačnom procese 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa 8
Informačná bezpečnosť v škole 8
Mgr. Matej Španiheľ Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 43
Informačná bezpečnosť v škole 8
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Eva Zajačiková Dopravná výchova v základných školách 6 64
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21


© aScAgenda 2022.0.1346 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.05.2022
  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie