• Pravidlá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov upravuje Metodický pokyn č. 22/2011 k hodnoteniu žiakov základnej školy (vrátane príloh) s účinnosťou od 1. mája 2011. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi predovšetkým Zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole a Vyhláškou MŠVVaŠ č. 244/2011 Z. z. zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole.

    

    

   V našej základnej škole je hodnotenie vnímané ako spôsob, ktorým je možné žiaka posunúť vo vzdelávacom procese vpred. Zároveň je klasifikácia i jedna z foriem spätnej väzby, ako žiak zvládol dané učivo, aký je jeho pokrok, v čom má nedostatky a rezervy. Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je i povzbudenie a pozitívna motivácia žiaka pri jeho ďalšej práci. Učiteľ počas odborných konzultácií so zákonným zástupcom môže navrhnúť spôsob, ako postupovať pri domácej príprave so žiakom. 

    

   Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka, (jeho psychický a fyzický stav, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia) na jeho školský výkon a budeme vychádzať z odporúčaní CPPPaP pri práci s konkrétnymi žiakmi. Pri hodnotení sa riadime zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole (Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie a príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy).   Matematika:

   Vo výslednej známke sú zhodnotené výkony žiakov s nasledujúcimi váhami:

   • polročné a koncoročné testy- 150%,
   • písomky – 100%,
   • bleskovky, ústne odpovede - 50%,
   • vlastná aktivita žiaka - každá práca žiaka urobená z vlastnej iniciatívy, aktivita na hodine – 25%.

    

   Slovenský jazyk

   Vo výslednej známke sú zhodnotené výkony žiakov s nasledujúcimi váhami:

   • polročné a koncoročné testy- 150%,
   • tematické previerky – 125%,
   • odpovede – 100%,
   • bleskovky – 0,75%,
   • referáty, vlastná aktivita žiaka – 0,50%.

    

   Anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

   Vo výslednej známke sú zhodnotené výkony žiakov s nasledujúcimi váhami: 

           ·  previerky, ústne odpovede – 100%,

                  ·    slovíčka – 75%,

                 ·   projekty, aktivita – 50%.
  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie