• Prečo na šestku?

    • Chcete,aby Vaše dieťa zažívalo pokojné a príjemné chvíle počas vyučovania?

     Preto neváhajte a zapíšte dieťa na našu školu, kde sa deťom venuje tím kvalifikovaných pedagógov a kde je Vaše dieťa chránené od každodenného stresu.

     • Na našej škole vyučujeme od 1.ročníka anglický jazyk hravou formou.
     • V rámci projektov sme získali veľké množstvo didaktických pomôcok na výučbu, napr. jazykové laboratórium, interaktívne tabule, pričom kladieme dôraz na rozvoj individuality každého dieťaťa.
     • Naši pedagógovia sa vo veľkej miere trpezlivo venujú aj deťom so špecifickými poruchami učenia, čím im umožňujú bezproblémové začlenenie do kolektívu.
     • Máme bohatú ponuku krúžkovej činnosti.
     • Výnimočnosťou našej školy sú športové triedy hokeja a plávania, kde sa v rámci vyučovania deti zdokonaľujú v danej športovej oblasti. Od tretieho ročníka môžu byť deti zaradené do plaveckej triedy. Celá škola žije aj hokejom, ktorý žiaci trénujú od štvrtého ročníka.
     • Alternatívou pre deti v nešportových triedach je predmet Tvorivé písanie a dramatika. Snažíme sa zbaviť deti strachu a zábran pri vlastnom ústnom a písomnom prejave, pomôcť im nájsť svoje skryté možnosti, svoj tvorivý potenciál a empatické schopnosti. Cieľom je rozvíjať chuť učiť sa, kreativitu, myslenie, schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, prejavovať záujem o literárnu tvorbu, objaviť krásu poézie i prózy, zdravé sebavedomie, sebarealizáciu a s tým spojené sociálne učenie a sociálne oceňovanie.
     • V popoludňajších hodinách sa deťom venujú p.vychovávateľky v školskom klube. Triedy ŠKD majú samostatné miestnosti s príjemným prostredím, vybaveným  modernou technikou.
     • Počas letných prázdnin škola organizuje denné letné tábory, letnú školu.

      

     BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

     • samostatne sa obliecť a obuť; 

     • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky; 

     • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC; 

     • správne vyslovovať všetky hlásky; 

     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;

     • poznať základné farby; 

     • spočítať predmety do "päť"; 

     • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku; 

     • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach; 

     • orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo". 

     Ak má dieťa zdravotné oslabenie, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg.

      

     Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPP a P, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky: 

     · dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;

     · má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;

     · nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;

     · nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;

     · nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;

     · nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);

     · nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;

     · je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

      

     Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.  Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.  Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané z vybraných predmetov.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie