• Zápis prvákov

        • Chcete,aby Vaše dieťa zažívalo pokojné a príjemné chvíle počas vyučovania?

          Preto neváhajte a zapíšte dieťa na našu školu, kde sa deťom venuje tím kvalifikovaných pedagógov a kde je Vaše dieťa chránené od každodenného stresu. Na našej škole vyučujeme od 1.ročníka anglický jazyk hravou formou. V rámci projektov sme získali veľké množstvo didaktických pomôcok na výučbu, napr. jazykové laboratórium, interaktívne tabule, pričom kladieme dôraz na rozvoj individuality každého dieťaťa. Naši pedagógovia sa vo veľkej miere trpezlivo venujú aj deťom so špecifickými poruchami učenia, čím im umožňujú bezproblémové začlenenie do kolektívu. Máme bohatú ponuku krúžkovej činnosti, napr. divadelný krúžok, ktorý pravidelne vystupuje na podujatiach organizovaných školou alebo mestom. Výnimočnosťou našej školy sú športové triedy hokeja a plávania, kde sa v rámci vyučovania deti zdokonaľujú v danej športovej oblasti. Od tretieho ročníka môžu byť deti zaradené do plaveckej triedy. Celá škola žije aj hokejom, ktorý žiaci trénujú od štvrtého ročníka.Preprava na zimný štadión a krytú plaváreň je zabezpečená zmluvným školským autobusom. Alternatívou pre deti v nešportových triedach je predmet Tvorivé písanie a dramatika. Snažíme sa zbaviť deti strachu a zábran pri vlastnom ústnom a písomnom prejave, pomôcť im nájsť svoje skryté možnosti, svoj tvorivý potenciál a empatické schopnosti. Cieľom je rozvíjať chuť učiť sa, kreativitu, myslenie, schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, prejavovať záujem o literárnu tvorbu, objaviť krásu poézie i prózy, zdravé sebavedomie, sebarealizáciu a s tým spojené sociálne učenie a sociálne oceňovanie. V popoludňajších hodinách sa deťom venujú p.vychovávateľky v školskom klube. Triedy ŠKD majú samostatné miestnosti s príjemným prostredím, vybaveným  modernou technikou.