• Prečo na šestku?

    • Chcete,aby Vaše dieťa zažívalo pokojné a príjemné chvíle počas vyučovania?

     Preto neváhajte a zapíšte dieťa na našu školu, kde sa deťom venuje tím kvalifikovaných pedagógov a kde je Vaše dieťa chránené od každodenného stresu.

     • Na našej škole vyučujeme od 1.ročníka anglický jazyk hravou formou.
     • V rámci projektov sme získali veľké množstvo didaktických pomôcok na výučbu, napr. jazykové laboratórium, interaktívne tabule, pričom kladieme dôraz na rozvoj individuality každého dieťaťa.
     • Naši pedagógovia sa vo veľkej miere trpezlivo venujú aj deťom so špecifickými poruchami učenia, čím im umožňujú bezproblémové začlenenie do kolektívu.
     • Máme bohatú ponuku krúžkovej činnosti.
     • Výnimočnosťou našej školy sú športové triedy hokeja a plávania, kde sa v rámci vyučovania deti zdokonaľujú v danej športovej oblasti. Od tretieho ročníka môžu byť deti zaradené do plaveckej triedy. Celá škola žije aj hokejom, ktorý žiaci trénujú od štvrtého ročníka.
     • Alternatívou pre deti v nešportových triedach je predmet Tvorivé písanie a dramatika. Snažíme sa zbaviť deti strachu a zábran pri vlastnom ústnom a písomnom prejave, pomôcť im nájsť svoje skryté možnosti, svoj tvorivý potenciál a empatické schopnosti. Cieľom je rozvíjať chuť učiť sa, kreativitu, myslenie, schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, prejavovať záujem o literárnu tvorbu, objaviť krásu poézie i prózy, zdravé sebavedomie, sebarealizáciu a s tým spojené sociálne učenie a sociálne oceňovanie.
     • V popoludňajších hodinách sa deťom venujú p.vychovávateľky v školskom klube. Triedy ŠKD majú samostatné miestnosti s príjemným prostredím, vybaveným  modernou technikou.
     • Počas letných prázdnin škola organizuje denné letné tábory, letnú školu.