• Školský špeciálny pedagóg

    •  

     Kto je špeciálny pedagóg?

     Podieľa sa priamo na výchove a vzdelávaní integrovaných (začlenených) detí v jednotlivých triedach. Poskytuje psychologickú, špeciálno-pedagogickú starostlivosť, výchovné, sociálne poradenstvo a prevenciu s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania. Venuje sa deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou individuálneho a kooperatívneho vyučovania, podporuje rozvoj ich špecifických funkcií reedukačnými cvičeniami. Nakoľko je etopéd – odborník na problémových a ťažkovychovávateľných žiakov, dôsledne dbá na prevenciu šikanovania a okamžite eliminuje vzniknuté prejavy agresivity. Je k dispozí cii vtedy, ak žiak znemožňuje svojím správaním priebeh vyučovacej hodiny, svojimi prejavmi správania ohrozuje seba aj iných a je nevyhnutné ho vyňať z triedy. Zabezpečuje odbornú intervenciu podľa vzniknutej situácie na vyučovacej hodine formou kooperatívneho vyučovania, keď pracuje spoločne v triede s pedagógom, vyučujúcim konkrétny predmet. Koordinuje vypracovávanie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre deti so ŠVVP. Pomáha riešiť problémy integrovaných detí. Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania žiakov piateho a deviateho ročníka so ŠVVP a na ich  umiestnenie do primeraného typu stredných škôl. V procese vyučovania poskytuje dieťaťu individuálne špeciálno-pedagogické a terapeutické služby. Taktiež poskytuje konzultácie, rady a informácie učiteľom, aj rodičom detí. Sleduje psychický vývin zdravotne postihnutých detí a sociálne vzťahy v tri edach. Podľa potreby uskutočňuje potrebné intervencie. Sleduje a hodnotí sociálne postavenie zdravotne postihnutého dieťaťa v triede. V spolupráci s učiteľmi tvorivo uplatňuje metódy na utváranie dobrých sociálnych vzťahov a priateľskej atmosféry. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s CŠPP pri SŠI a CPPP a P v Považskej Bystrici. Koordinuje proces, pomocou ktorého sa dieťa s problémami v učení stáva dieťaťom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou a poradenskými centrami. Zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho dieťaťa. Taktiež spolupracuje s výchovným poradcom a v prípade potreby aj s ÚPSVaR v prípade záškoláctva a zanedbávania starostlivosti o dieťa a OR PZ v Považskej Bystrici v rámci prevencie páchania priestupkov deťmi. 

      

     Školský špeciálny pedagóg vyučuje integrovaných žiakov predmety špeciálno-pedagogickej podpory:

      

     RŠF – rozvíjanie špecifických funkcií

      

     TKC – terapeutické a korektívne cvičenia

      

     ILI – individuálna logopedická intervencia

      

     Termín konzultácie si rodičia môžu dohodnúť podľa aktuálnych potrieb dieťaťa.

     Kontakt na Mgr. Jarmilu Vaníkovú – 0907 335 799