• Školský psychológ

    • Školský psychológ je odborný pedagogický zamestnanec, ktorý poskytuje svoje služby žiakom, rodičom/zákonným zástupcom a zamestnancom školy. Vykonáva odbornú psychologickú činnosť (orientačná psychodiagnostika, konzultácie, poradenstvo, prevencia a intervencia) s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školskom zariadení a na duševné zdravie. Taktiež sa zaoberá problematikou interpersonálnych vzťahov a optimalizáciou sociálnej klímy v triede/škole. Pracuje individuálnou, skupinovou alebo hromadnou formou. Spolupracuje s inkluzívnym tímom školy, s rôznymi externými odborníkmi (napr. špec. pedagógom, výchovným poradcom, logopédom, detským psychológom/psychiatrom), pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení (napr. CPPPaP, CŠPP), spolupracuje s pedagogickými zamestnancami, s rodičmi/zákonnými zástupcami žiakov a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc.

     Keby je vhodné vyhľadať pomoc školského psychológa?

     Žiak v prípade, keď:

     • potrebuje sa o niečom porozprávať, vyjasniť si niektoré veci a nevie, komu sa zdôveriť
     • nevie si poradiť so svojimi emóciami (napr. pretrvávajúci smútok, problémy s ovládaním hnevu, strach, tréma)
     • nejde mu učenie, ako by chcel, má problémy sústrediť sa pri učení či príprave do školy
     • má problémy vo vzťahoch (napr. so spolužiakmi, s rodinnými príslušníkmi či s učiteľom) a chcel by vedieť, ako vzťahy zlepšiť
     • prechádza zložitým životným obdobím (napr. rozvod rodičov, vážne ochorenie či úmrtie blízkej osoby)
     • má problém so závislosťou (napr. psychoaktívne látky, prejedanie sa, technológie)
     • trápi ho niečo, s čím si nevie dať rady
     • má záujem o osobnostný rozvoj a sebapoznávanie

      

     Rodičia/zákonní zástupcovia a zamestnanci školy v prípade, keď:

     • potrebujú poradensko-konzultačnú pomoc zameranú na odbornú podporu a na riešenie výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na duševné zdravie detí
     • hľadajú pomoc pri riešení problémov ohľadom interpersonálnych vzťahov v školskom zariadení alebo v rodine
     • ocitli sa v ťažkej životnej situácii
     • majú záujem sa formou prednášok či besied dozvedieť viac informácií o aplikovaní psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese
     • potrebujú informácie alebo odporučenie inej odbornej pomoci, ktorá je mimo kompetencií školského psychológa

      

     Pri poskytovaní psychologických služieb sa školský psychológ riadi Etickým kódexom školského psychológa.

     O psychologické služby školského psychológa môže požiadať :


     žiak osobne počas prestávky či po vyučovaní, prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu       alebo špec.pedagóga

     rodič/zákonný zástupca žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas   

        konzultačných hodín alebo prostredníctvom správy na Edupage
     zamestnanec školy osobne počas pracovnej doby psychológa

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie