• OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ SNP oznamuje rodičom, že piatkový koncert sa z dôvodu chorobnosti členov hudobnej skupiny ruší.

     • OZNAM MDS

     • Oznamujeme cestujúcej verejnosti,

      žiaci ZŠ a študenti SŠ si môžu predĺžiť nárok na zľavnené cestovné na školský rok 2018/2019 v Infocentre na Autobusovej stanici už od 25.06.2018.

      Bližšie informácie na tel. 042/434 01 01 alebo infocentrum@mds.sk

     • ČIČMANY, 4. ročník

     • KONCOROČNÝ VÝLET

       

      POČAS ŠTYROCH ROKOV NA PRVOM STUPNI SME SA ČASTO STRETLI S VÝRAZMI: ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA, ĽUDOVÉ KROJE, ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ...  NA HODINÁCH VLASTIVEDY SME SPOZNÁVALI ZVYKY A TRADÍCIE NAŠICH PREDKOV, ICH ŤAŽKÝ ŽIVOT V MINULOSTI, PREDMETY, KTORÉ KAŽDODENNE POUŽÍVALI:  MAŽIAR, CEPY, ČRPÁK ... CHCELI SME VŠAK VEDIEŤ VIAC!

      VYBRALI SME SA PRETO DO DEDINKY, KTORÚ NÁM ZÁVIDÍ CELÝ SVET. VEĎ ORNAMENTY, KTORÉ VYTVORILI JEJ OBYVATELIA ZDOBILI NAŠICH ŠPORTOVCOV NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI.  NEMUSELI SME CESTOVAŤ DLHO, TENTO POKLAD MÁME HNEĎ  ,,ZA KOPCOM" - V ČIČMANOCH.

      PO MAĽOVANÝCH CHALÚPKACH NÁS SPREVÁDZALA MILÁ PANI, KTORÁ NÁM TRPEZLIVO ODPOVEDALA NA NAŠE ZVEDAVÉ OTÁZKY. VIDELI SME NÁSTROJE NA VÝROBU OVČIEHO SYRA, PERAČNÍK Z DREVA, TABUĽKU NA PÍSANIE V ŠKOLE... BOLO TO VEĽMI ZAUJÍMAVÉ. ZA POZORNOSŤ PRI VÝKLADE SME SI VYSLÚŽILI AJ POCHVALU :-)

      CESTOU SME EŠTE STIHLI NAVŠTÍVIŤ SLOVENSKÝ BETLEHEM, NAKÚPIŤ VŠAKOVAKÉ DROBNOSTI PRE SVOJICH BLÍZKYCH A ZÁJSŤ SI AJ NA VÝBORNÚ ZMRZLINU...

      NAJVÄČŠIE PREKVAPENIE NÁS VŠAK LEN ČAKALO... NEPLÁNOVANE SME ZISTILI, ŽE NA SLOVENSKU MÁME OKREM GEJZÍRU V HERĽANOCH AJ JEDEN U NÁS, A TO V RAJECKEJ LESNEJ!!! VYBRALI SME SA HO TEDA HĽADAŤ.  PO KRÁTKEJ TÚRE SME HO KONEČNE OBJAVILI!

      POČAS VÝLETU SME TEDA STIHLI VŠETKO: NADÝCHAŤ SA MINULOSTI V ČIČMANOCH, ČERSTVÉHO VZDUCHU V RAJECKEJ LESNEJ, ODDÝCHNUŤ SI PRI SLOVENSKOM BETLEHEME, PRIJAŤ POZVANIE NA ZMRZLINU, MINÚŤ VŠETKY PENIAZE V OBCHODOCH SO SUVENÍRMI A ŠŤASTNE SA VRÁTIŤ DOMOV :-)

       

       

     • Kalokagatia 2018

     • Do galérie Kalokagatia 2018 boli pridané fotografie.

      Tak ako úspešne sme školský rok začali, tak úspešne sme ho aj zakončili. Začalo to v októbri, keď sme milo prekvapili 2. miestom na  Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu. Ani by sme nepomysleli, že na tento úspech nadviažeme aj koncom júna. 20. júna 2018 sa konala olympiáda detí a mládeže - Kalokagatia v Trnave, kde sa kvalifikovali víťazi krajských kôl z jednotlivých športov.  A naša škola sa postarala o obrovské prekvapenie, keď  bez jediného atléta obsadila 3. miesto v konkurencii špecializovaných atletických škôl z celého Slovenska. Družstvo chalanov ťahalo za jeden povraz a dokázalo, že kde je vôľa, tam je i úspech. Klobúčik dole chalani a vďaka nielen za reprezentáciu školy, ale i nášho mesta a kraja.

     • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

     • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

       

      V Y H L A S U J E

       

      ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

       

      na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

       

      v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

       

      od 15.6.2018, 08:00 hod.  do odvolania

       

       

      V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

       

      Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

      • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
      • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
      • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

      Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

      • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
      • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
      • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
      • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
      1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
      2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
      3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
      • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

       

       

      Riaditeľ

      Okresného riaditeľstva

      Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici

                                                                           pplk. Ing. Zdeno Tarabík

     • Športová olympiáda - 3. - 4. ročník

     • Do galérie Športová olympiáda, 3. - 4. ročník boli pridané fotografie.

       

      Školská športová olympiáda už tradične patrí k záveru školského roka. Jej cieľom je rozvíjať pohybovú aktivitu žiakov a ich kladný vzťah k športu. Inak to nebolo ani tento rok. Všetko sa začalo ráno 13.6. 2018 na ihrisku 3. ZŠ spoločným nástupom žiakov, vztýčením olympijskej vlajky, zapálením ohňa, dokonca i vypustením holubíc, symbolu mieru. Prítomní si sľúbili, že budú súťažiť v duchu fair play. Slávnostné otvorenie olympiády pokračovalo krátkym kultúrnym programom, po skončení ktorého sa žiaci premiestnili na súťažné stanovištia.

      Každý sa snažil podať čo najlepší výkon, ale ako to už v športe býva, vyhrávajú len tí najlepší. Aj niektorí žiaci z našej školy odchádzali z olympiády s medailou a diplomom :-)  Najcennejšie 1. miesto získali žiaci 3. ročníka za štafetový beh v zložení: Nelka Gonosová,  Amínka Sláviková, Simon Klužák a Sebastián Matušov. V behu na 60 metrov bola úspešná opäť Nelka Gonosová, ktorá obsadila pekné 2. miesto.  Veľmi nás potešil aj výkon Matúša Bašternáka, ktorý skončil v hode plnou loptou ako tretí. Zvíťazili však všetci, ktorí si prišli zmerať sily, zabaviť sa a stráviť príjemné športové dopoludnie.

      Medzi odmenenými boli aj žiačky, ktoré sa zapojili do výtvarnej časti súťaže. Ich práce boli vystavené na ihrisku počas celého trvania športovej olympiády. Pochvala patrí Nelke Gonosovej z 3. A a trom žiačkam zo 4. B Miške Bielikovej, Rebeke Strašíkovej a Natálke Haššovej.

      Blahoželáme k dosiahnutým výkonom!

     • Športujeme

     • Do galérie Športujeme boli pridané fotografie.

      Koncom školského roka sa žiaci našej školy zúčastnili troch súťaží, kde nebolo prvoradé vyhrať, ale zúčastniť sa, pomôcť slabšiemu, zabaviť sa. Cieľom týchto akciií je viezť deti k športu, k pohybu, kamarátstvu a fair play. Naším deťom sa  darilo nielen po týchto stránkach, ale aj výsledkovo. Na "Behu nádeje" sme obsadili 3.miesto a získali 1235€ na kúpu pomôcok na telesnú výchovu. Na podujatí "Zober loptu a nie drogu" pod záštitou primátora mesta skončili prví. A na unifikovanom futbale v spolupráci so Spojenou školou inernátnou obsadili druhé a štvrté miesto. Žiakom ďakujeme a tešíme z ich prístupu a  vzťahu k športu. 

     • SUDOKU - súboj štvrtákov

     • Do galérie SUDOKU - súboj štvrtákov boli pridané fotografie.

       

      Naši štvrtáci si už merali sily vo všeličom. Vo vybíjanej, v behu, v prednese poézie i prózy...

      Tento raz súťažili v lúštení SUDOKU. Žiaci z Ovečkova si museli priznať obrovskú porážku :-), ale dohodli sa, že na budúcu súťaž sa už určite lepšie pripravia! Blahoželáme víťazovi Martinovi Vojtkovi, ale i Lukášovi Šardzíkovi, Emke Revákovej, Julke Kvasničkovej zo 4.A a Marekovi Valárikovi zo 4.B.

      Už teraz sa tešíme na naše ďalšie stretnutia, keď budeme hľadať žiaka, ktorý najrýchlejšie zloží Rubikovu kocku, či vylúšti tajničku.