• Empathy for Children
    • 28. 9. 2020
    • Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu s názvom Empathy for children (Empatia pre deti), ktorý je spolufinancovaným Európskou úniou. Do tohto projektu  sú zapojené školy aj zo Slovinska, Talianska a Rakúska. Cieľom projektu je poskytnúť všetkým žiakom najlepšie príležitosti pre všestranný rozvoj a vzdelávanie. Metodiky sú postavené na princípe diferencovaného vyučovania. Výučba je organizovaná tak, aby posilňovala a rozvíjala záujmy jednotlivých žiakov a prostredníctvom spoločných skúseností a situácií im poskytovala skúsenosti, ktoré ich pripravujú na spoluprácu pri plnení úloh. Školenia, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť v Bratislave, sa zúčastnia učiteľky anglického jazyka Ing. Edita Koniarová a Mgr. Daniela Babíncová, ale kvôli danej situácii a všetkým nariadeniam bude prebiehať online formou cez aplikáciu ZOOM v dňoch 5.10.2020 – 9.10.2020.Počas celého týždňa budú prednášky na rôzne témy a následne praktické cvičenia v skupinách. Konferenciu bude viesť medzinárodne uznávaná lektorka, spisovateľka a psychoterapeutka Iben Sandahl. Napísala knihu, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade „ Prečo sú dánske deti šťastné?“ Po absolvovaní školenia budú učiteľkám poslané certifikáty. Následne nás kolegyne preškolia o tom, ako uplatniť empatiu na vyučovacích hodinách.

    • Zoznam ponúkaných záujmových útvarov – krúžkov v školskom roku 2020/2021 v Základnej škole SNP 1484
    • 10. 9. 2020
    • 1. Kurz prežitia 4.-8. ročník                                                     Mgr. Bajzík Michal

      

     2.Príprava na monitor 9-9.B štvrtok                                      Mgr. Nagyová Katarína

      

     3. Futbalový krúžok 1.-3. ročník                                             Mgr. Španiheľ Matej

      

     4. Turisticko –cestovateľský krúžok                                       Ing. Koniarová Edita, Mgr. Omámiková Lenka

      

     5. Hravá biológia                                                                       Mgr. Miškechová Petra

      

     6. Príprava na monitor 9-9.A pondelok                                 RNDr. Šikulíncová Jarmila

      

     7. Školský časopis                                                                     Mgr. Mičúchová Ivana

      

     8. Konverzácia v anglickom jazyku 7.-9. ročník                        Mgr. Mitašíková Daniela

      

     9. Tanečný krúžok 1.a2. ročník                                                   Mgr. Urbančoková Ivana

      

     10. Pohybový krúžok 6.-9. ročník dievčatá                                 Mgr. Urbančoková Ivana

      

     11. Slovenčina veselo i vážne 9. A -utorok                                 Mgr. Hamarová Emília

      

     12. Slovenčina veselo i vážne 9.B –streda                                 Mgr. Hamarová Emília

      

     13. Kynologický-základný výcvik psa 2. stupeň                          Mgr. Crkoňová Adriana

      

     14. Športový krúžok 1. ročník                                                      Mgr. Naďová Monika

      

     15. Výskumnícky krúžok 1. ročník                                                Mgr. Naďová Monika

      

     16. Tvorivé dielničky 1.-4. ročník                                                   Mgr. Čechová Janka

      

     17. Pripravme sa na testovanie 5- 5.A,5.B SJL                             Mgr. Švecová Lenka

      

     18. Hravá slovenčina pre štvrtákov                                                Mgr. Švecová Lenka

      

     19. Zumba 3.-5. ročník                                                                   Mgr. Čechutyová Veronika

      

     20. Čitateľská gramotnosť 3. ročník                                         Mgr. Drbliková Anna, Mgr. Drbliková Zuzana

      

     21. Dramatizované čítanie 1.-4.ročník                                            Mgr. Rišiaňová Lenka

      

     22. Kreatívne modelovanie                                                             Bc. Borčická Veronika

      

     23. Basketbalová prípravka 1.-2. ročník                                          Roman Peter

      

     24. Basketbalový krúžok 3.-4. Ročník                                              Roman Peter

      

     25. Zápasenie 1.-9. ročník                                                                Kračmer Anton

      

     26. Internetová čajovňa 1.-4. ročník                                               Mgr. Štefanková Gabriela

      

     27. Včelársky krúžok 1.-4. ročník                                                    PaedDr. Brigantová Jana,

                                                                                                              včelári - Bolček Jaroslav, Janiga Ľubo

     28. Pohybovo-tanečný krúžok                                                       Poláčková Denisa

      

     29. Recykláčik                                                                                Mgr. Sopúšková Lopušná Daniela

      

     30. Mladý prírodovedec                                                                 Zajačiková Eva

      

     31. Šikovníček                                                                                 Janišová Mária

      

     32.  Kurz anglického jazyka s jazykovou školou Helen Doron         

     • lektora zabezpečuje jazyková škola
     • bude poplatok, ktorý bude platený jazykovej škole, upravený o sumu za nájom, vzdelávací poukaz 
     • bližšie informácie záujemcom posunieme po prejavení záujmu 

      

     33.Hráme sa na školu – predškoláci z MŠ na sídlisku SNP           

     • Mgr. Čechutyová Veronika, Mgr. Žáková Monika, Mgr. Matej Španihel,

     Deti z MŠ sa na našej škole budú venovať:

     • anglickému jazyku
     • grafomotorickým zručnostiam a príprave na prvý ročník s p. učiteľkami, ktoré budú mať budúcich prváčikov 
     • športové vyžitie zabezpečí kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy
    • Branné účelové cvičenie - teoretická časť 1.B
    • 9. 9. 2020
    • Naši prváčikovia krásne umelecky zachytili tému branného účelového cvičenia. Téma o záchranároch, hasičoch i polícii ich veľmi zaujímala a vedeli porozprávať množstvo zaujímavých príbehov.

    • Úspech v projekte
    • 8. 9. 2020
    • V súvislosti s implementáciou národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II “ (PoP II.), sme boli úspešní a rozšírili sme náš tím pedagogických odborných zamestnancov o školskú psychologičku, ktorá vykonáva najmä konzultačno-poradenskú a preventívno-intervenčnú činnosť zameranú na riešenie výukových, výchovných či vzťahových problémov žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

     V rámci projektu ,,PoP II. sme ďalej prijali do pracovného pomeru dve pedagogické asistentky, ktoré podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými pedagogickými zamestnancami vytvárajú rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhajú žiakom pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych a kultúrnych bariér (Zákon č.138/2019 Z.z.) a priamo v triede počas vyučovania realizujú intervencie odporúčané školskou špeciálnou pedagogičkou.   

     Cieľom národného projektu ,,PoP II. je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, vytvorenie predpokladov na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Viac informácií o projekte nájdete na stránke https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.