• Rozlúčka v 4.B

     • Na záver školského roka sme sa veselo rozlúčili divadelným predstavením a príjemným posedením. Štyri roky ubehli ako voda. Bolo veľa krásnych dní,veselých, no i náročných. V pamäti i v srdci si odnášame veľa krásnych spomienok a spoločných zážitkov.Čas je neúprosný a my pokračujeme ďalej.

     • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 29. do 30.júna 2020

     •  

           Prítomnosť žiakov v škole je stále na základe dobrovoľnosti a uváženia rodičov za dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení (ranný preventívny filter, používanie rúška na chodbách)

          Žiaci 6. – 9.ročníka prichádzajú na vyučovanie v pondelok o 8.00 hod. Učebnice odovzdávajú len žiaci 9.ročníka. Ostatní žiaci si učebnice ponechajú na zopakovanie a upevnenie učiva v septembri. Prosíme žiakov a rodičov, aby pracovné zošity určite nevyhadzovali, pretože ich budú potrebovať ešte v septembri.  V pondelok budú  žiaci 6. – 9.ročníka končiť výchovno-vzdelávací proces o 12.20. Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie sa v školskej jedálni, sa môžu prihlásiť prostredníctvom portálu www.strava.cz dnes do 12.30.

          V utorok prídu všetci žiaci do školy o 8.30 a budú im odovzdané vysvedčenia za školský rok 2019/2020. Následne od 9.30 budú vydávané obedy v školskej jedálni. ŠKD bude v utorok  v prevádzke do 12.00.

     • Pohyb v prírode so 4.B

     • Na hodinách slovenského jazyka sme písali príbehy o znečisťovaní prírody a životného prostredia, tak sme sa pri vychádzke do našej okolitej prírody rozhodli, že vyzbierame odpadky v lese. Naše okolie je aj súčasťou nášho života nakoľko v prírode trávime veľa voľného času. Naše správanie ovplyvňuje to, v akom prostredí budeme žiť.

     • Slovenský jazyk v 4.B trochu zábavnejšie

     • Na hodinách slovenského jazyka sa dá opakovať aj zábavne a pritom sa nenudiť. Spojili sme opakovanie slovných druhov s tvorivým písaním o ekológii a znečisťovaní životného prostredia.

     • Letná škola a denné tábory na ŠESTKE

     • Školské letné tábory budú v škole v mesiaci júl v termínoch od 6. - 10.7. a od 13. - 17.7. 2020, (10€/deň).

      Letná škola bude v mesiaci august v termínoch od 10. - 14.8 a od 17. - 21.8. 2020 ( v prípade, že získame dotáciu zdarma, v prípade, že nie 10€/deň).

      Tábor Tvorivka bude v termínoch od 6. - 12. 7., 13. - 17.7., 27. - 31.7., 3. - 7.8.2020, (cena na priloženom plagáte).

      Tábor Street Dance Academy s Laci Strike bude v termíne od 20. - 24.7. 2020. Tábor Laci strike Academy na priloženom linku https://www.letoslacim.sk/prihlaska, (cena na priloženom plagáte).

      Anglický tábor v spolupríci s jazykovou školou Helen Doron bude v termíne od 10.8. - 14. 8. 2020. Cena obeda v sume nie je zahrnutá, poplatok 85€ je v plnej výške uhradený jazykovej škole. Cena obeda, v prípade záujmu, bude určená podľa toho, či sa strava zabezpečí v ŠJ alebo externe. Uprednostnení budú žiaci našej ZŠ. 

      Všetky tieto tábory budú v priestoroch našej školy, organizované školou a našimi partnermi.

      Po zistení záujmu Vás budeme o všetkom bližšie informovať (ktoré tábory sú naplnené, ktoré a za akých podmienok budú realizované, preto čím skôr nahláste svoj záujem.

      Záujem o všetky tábory  nahlasujete v škole triednym učiteľom okrem tábora Street Dance Academy..

      V prípade prihlásenia sa dostatočného počtu detí, bude v prevádzke aj školská jedáleň a kuchyňa.

      Chceme, aby naše deti mali super leto :-)

     • Otvorenie školy pre 6. - 9. ročník

     • Mesto Považská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie

      pre šiesty až deviaty ročník

      v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 29.júna do 30.júna 2020 (posledné dva dni v júni, tj. pondelok a utorok).

      Podrobnejšie pokyny k nástupu žiakov 6.-9.roč. ešte zverejníme. Žiaci nastúpia v pondelok 29.6.2020 o 8.00 a vyučovanie bude končiť 12.45. Učebnice odovzdajú len žiaci 9. ročníka.

      Vyučovanie v ročníkoch 1.-5. bude aj nadalej prebiehať podľa podmienok stanovených od 1.júna.

     • Rozhodnutia žiakov do 1. ročníka

     • Vážení rodičia, 

      prosím Vás, aby ste si osobne / obaja zákonní zástupcovia / prišli prevziať "Rozhodnutie o prijatí žiaka na základné vzdelávanie" do 1. ročníka v dňoch 16.06.2020 / v utorok / v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod., 17.06.-18.06.2020 / streda, štvrtok / v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. a  19.06. 2020 / piatok / v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod. 

      Na overenie údajov si doneste prosím so sebou:

      - občiansky preukaz

      - rodný list dieťaťa 

      - vyhlásenie zákonných zástupcov (ak máte možnosť vytlačiť si tlačivo zo stránky školy, ak nie, podpíšete ho v škole).

       

       

       

     • Ako opakujeme jednotky objemu a zlomky v 4.B

     • Pri opakovaní našich matematických vedomostí a zručností nielen precvičujeme ale riešime aj problémové úlohy z každodenného života. Zážitkové učenie je žiakom veľmi blízke, názorné a hlavne zábavné. Po vypracovaní úloh sme sa odmenili a z mlieka použitého na riešenie úloh a meranie jednotiek objemu sme si urobili výborné ochutené banánové mlieko.

     • Naša školská záhradka

     • Dnes sme pri pohybových aktivitách na školskom dvore nezabudli i na naše vyvýšené záhony. Dážď sa postaral o vlahu, preto nám uľahčil prácu a my sme už len vytrhali burinu okolo jahôd. Keď sa k nám opäť vrátia slnečné dni onedlho budeme môcť ochutnať i prvé jahody. Môžeme si tiež uvariť čaj z čerstvej mäty alebo ochutnať chutný šalát. 

     • ,,Chutné počty " v 4. B

     • Na hodinách matematiky si opakujeme naše matematické vedomosti i zručnosti a spríjemňujeme si ich prípravou chutných zdravých receptov. Učíme sa ako pokrmy spoločne pripraviť, používame suroviny , ktoré patria do zdravej a vyváženej stravy. Na záver našej snahy sme si urobili aj veľkú ochutnávku. Naše pravidlá sú deľba práce, vzájomná komunikácia a chuť do práce. Vzájomná spolupráca nás učí pracovať v kolektíve, čo je v budúcnosti dôležitou súčasťou nášho života v každom zamestnaní.

     • Myslíme aj na prírodu a radi sa učíme všetko nové

     • Dnes sme spolu vysadili sadenice zeleniny a byliniek. Ukradli sme hlinu nášmu pracovitému krtkovi, ktorý s nami žije na školskom dvore a kyprí nám našu pôdu v okolí športového ihriska. Pozorovali sme ho viackrát, no zatiaľ sa nám ho nepodarilo zazrieť v celej nádhere. Sem tam vidíme len kopček hliny , ktorý sa hýbe, no zatiaľ sme nášho ,,kamaráta" ešte nevideli v celej nádhere. Keď nám semiačka vyrastú, zasadíme ich do našich vyvýšených záhonov v školskom areáli pri včelnici, kde sa staráme o naše včielky. Minulý rok sme mali úrodu byliniek ako mäta či rozmarín, z ovocia jahody, zeleninu šalát, rajčinky...Využívame areál školy nielen na hru a pohyb detí, ale aj na zručnosti , ktoré nás učili naši starí rodičia. A to ako sa postarať o záhradku a aký úžitok nám môže priniesť.

     • Matematika v 4.B

     • Zábavné počty na hodinách matematiky si spríjemňujeme aj ochutnávkou vyrobených dobrôt. Recepty prepočítavame na viac kusov, viac osôb, ...takto sa učíme matematiku zábavnou formou my

     • Čítanie v 4. B

     • Hans Christian Andersen bol autorom detských rozprávok, ktoré nie vždy končia dobre a sú v nich zobrazené i dramatické životné situácie a každodenné problémy života, s ktorými zápasia i hrdinovia jeho príbehov. Poukazuje na ľudské nedostatky a častokrát sú príbehy i veľmi smutné. No napriek tomu sme si ich veľmi obľúbili.

     • Náš návrat do školy 4.B

     • Pohyb v prírode spájame s opakovaním prírodovedy ako žije lesné spoločenstvo a ako sa máme správať v prírode.

     • Ako sme prežívali karanténu MY zo 4.B

     • S úsmevom a športovo

      Spolu sme to zvládli

     • ČASOVÉ INTERVALY PRÍCHODU JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN DO ŠKOLY OD 1.06.2020

     • Nástup jednotlivých skupín: 

      1.A a 1.B:       7.10 - 7.20 hod.

      2.A a 2.B:       7.20 - 7.30 hod.

      3.A a 3.B:       7.30 - 7.40 hod.

      4.A a 4.B:       7.40 - 7.50 hod.

      5.A a 5.B:       7.50 - 8.00 hod.

      Vo všetkých skupinách bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať od 7.00 hod. do 16.00 hod. Písacie , školské potreby každý žiak používa len svoje. 

      Na priebeh organizácie príchodu a odchodu žiakov, dodržiavanie pokynov a hygienických podmienok bude dohliadať pedagogický dozor! VSTUP do školy bude zabezpečený predným a zadným vchodom.

      V prípade, že Vám čas nástupu dieťaťa do školy nevyhovuje, môže prísť dieťa aj v inom čase. Dôrazne Vás však žiadame o dodržiavanie odstupov osôb pred školou a prijatých opatrení proti šíreniu Covid-19 !

      Výchovno-vzdelávací proces pre žiakov prvého stupňa končí o 11.25 hod. a pre žiakov 5.ročníka sa výchovno-vzdelávací končí o 12.20 hod.

      Odchod z ŠKD: 

      Prosíme, aby ste čas odchodu detí napísali triednym učiteľom.

      Deti v tomto Vami určenom čase pošleme domov. V prípade, že pre dieťa prídete osobne, zazvoňte na zvonček pri zadnom vchode pre ŠKD tak, ako ste boli zvyknutí v čase riadnej prevádzky školy.

      Prosíme priniesť do školy podpísané tlačivo k nástupu " Vyhlásenie od rodiča," rúško pre žiaka / plus jedno náhradné / a balíček hygienických vreckoviek. 

      VSTUP RODIČOM DO ŠKOLY ZAKÁZANÝ !

       

     • Tlačivo k nástupu

     • Milí rodičia nastupujúcich detí 1. - 5. ročníka,

      touto cestou zverejňujeme tlačivo -  Vyhlásenie, ktoré je potrebné odovzdať v pondelok 1.6.2020 pri nástupe Vašich detí do školy. Všetky bližšie informácie Vám boli zaslané cez Edupage od pani riaditeľky. V prípade otázok sme vám k dispozícii formou Edupage alebo telefonicky.

     • Literárna beseda s mladými autormi

     • Vo štvrtok 21. mája sa naši siedmaci zúčastnili online literárnej besedy, ktorú organizovalo združenie Medziriadky (možno poznáte ich literárnu súťaž s letným táborom). Viedla ju scenáristka a spisovateľka Soňa Uriková a hosťami boli mladí spisovatelia: Martin Hatala(tiež známy stand-up komik) a Bianka Masaryková(študentka). Tí nám porozprávali nielen o svojich začiatkoch, ktoré aj napriek počiatočným neúspechom viedli k naštartovaniu úspešnej spisovateľskej kariéry, ale tiež aj o svojom živote, literárnej tvorbe a poskytli nám zopár tipov, ako začať písať. Navyše nám vysvetlili, že literatúra je skvelý spôsob, ako vyventilovať svoje nálady, radosť i smútok, a plnohodnotne si užívať život okolo. Fantasy, fikcia a detektívka boli to, čo sme spolu viac ako hodinu skloňovali a vďaka trefným otázkam od žiakov splnila beseda svoj účel. Tešíme sa na ďalšie besedy - či už so spisovateľmi osobne alebo opäť online!

     • Dôležitá informácia

     • Prosíme rodičov žiakov 1. až 5. ročníka, aby prostredníctvom Edupage potvrdili nástup svojho dieťaťa do školy od 1.6.2020, zároveň nahlásili, či budú navštevovať ŠKD a stravovať sa v školskej jedálni. Toto môžete vykonať po príhlasení do Edupage v sekcii prihlasovanie, pridelené akcie na vyplnenie. V prípade otázok kontaktujte svojho triedneho učiteľa alebo vedenie základnej školy.

       

      V škole v tomto období má ísť podľa usmernení MŠ hlavne o socializáciu detí, opakovanie učiva, precvičovanie vedomostí a na základe nahlásených počtov detí, záujmu o ŠKD zriadime skupiny podľa usmernení tak, aby sa deti v skupinách počas týždňa nemenili. Preto sa môže stať, že v skupine nebudú deti len z jednej triedy. Skupiny sa nemôžu meniť, stretávať v priestoroch školy, ani v čase obeda v ŠJ a činnosti ŠKD. Skupiny budú stabilné od pondelka do piatku. Zmena detí v skupine môže nastať až od pondelka nasledujúceho týždňa. V prípade akýchkoľvek nových informácií, usmernení, upresnení Vás budeme včas informovať.